Home Excerpts
   

gjâ-zym-byn (gzb)


Author: J. Henry

Date: 1999


Sample (Babel Text)
kiň gju-môj, Φǒ {!ryň o. Ќ-ť θĭ-o rî'mâ-daj pe rî'mâ hum-cô-bô ķĭn-o, kiň te sim pĭn mĭ-i purj siŋ tyn-van, kiň Ќ-ť ŝu-o nĭm krĭ-o, kujm-šar fî'suň ĉon ĥun jâ-ř ruŋ-zô źǒ.}

Miscellaneous Information:

http://bellsouthpwp.net/j/i/jimhenry1973/gzb/gzb.htm

Designed by Alex: a mad dreamer and big fan